19. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

19. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 29. 9. 2022 16:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Resolution Number
0666/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0667/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na vytvoření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0668/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0669/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0670/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu
Resolution Number
0671/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů
Resolution Number
0672/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°21. 6. 2022 do 10. 8. 2022)
Resolution Number
0673/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (Jablíčkov, z. s.)
Resolution Number
0674/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (AUSTIS-REAL, s. r. o.)
Resolution Number
0675/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru
Resolution Number
0676/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Resolution Number
0677/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na schválení výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor
Resolution Number
0678/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0594/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022
Resolution Number
0679/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 373, 364/4, 365/2, 366/4, 372/4, k. ú. Vršovice v rámci projektu Magnolia a projektu Tržíček
Resolution Number
0680/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Záběhlická 1779/22, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s.
Resolution Number
0681/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Instalace retenční nádrže včetně nového vedení dešťové kanalizace pro bytový dům v ulici Ruská, č. p. 1231-1234, Praha°10 - Vršovice
Resolution Number
0682/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (TMCZ)
Resolution Number
0683/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha
Resolution Number
0684/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku
Resolution Number
0685/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, k.°ú. Malešice, obec Praha
Resolution Number
0686/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2981 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Michle, Praha 10
Resolution Number
0687/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0688/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku parc.°č.°806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování tržního místa
Resolution Number
0689/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. stojící na části pozemku parc. č. 2240/3, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0690/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o umožnění napojení médií mezi MČ Praha 10, společností Tassie, s. r. o., a Janem Zavadilem, k zajištění dodávek pitné vody a°elektřiny pro zajištění chodu zahradnictví
Resolution Number
0691/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Strašnické divadlo“
Resolution Number
0692/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
28.
Proceeding
k informaci o výpovědi Příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí č.°2018/OSO/1452
Resolution Number
0693/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0694/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0695/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče
Resolution Number
0696/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022
Resolution Number
0697/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení
Resolution Number
0698/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY - UL. NAD OLŠINAMI 672/4, PRAHA 10 - STRAŠNICE - HAVÁRIE“
Resolution Number
0699/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0700/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0215 na akci: „Výměna okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice“ se společností OKNOSTYL group, s. r. o., se sídlem 664°34 Kuřim, Tišnovská 2029/51, IČO 276 89 719
Resolution Number
0701/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice
Resolution Number
0702/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0703/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8036) - vratka
Resolution Number
0704/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0705/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace
Resolution Number
0706/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0707/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8039)
Resolution Number
0708/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - vratka části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče (RO°2076)
Resolution Number
0709/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb
Resolution Number
0710/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemnika (KT) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0711/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10
Resolution Number
0712/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
48.
Proceeding
k návrhu ke změnám vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha 10, v digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení
Resolution Number
0713/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
49.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Resolution Number
0714/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro rok 2023
Resolution Number
0715/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
51.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v°rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2083)
Resolution Number
0716/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
52.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“
Resolution Number
0717/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
53.
Proceeding
k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0718/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
54.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2092) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl.°m.°Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022
Resolution Number
0719/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
55.
Proceeding
k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023
Resolution Number
0720/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
56.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 dle HMP (RO 2087)
Resolution Number
0721/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
57.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10
Resolution Number
0722/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
58.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3075)
Resolution Number
0723/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
59.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7006)
Resolution Number
0724/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
60.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2084)
Resolution Number
0725/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
61.
Proceeding
k návrhu na vyloučení účastníků a zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb – opakovaná veřejná zakázka“
Resolution Number
0726/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
62.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0589/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022 k°návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Resolution Number
0727/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
63.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0728/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
64.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na navýšení kapacity v oblasti školské infrastruktury v roce 2022 v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3084)
Resolution Number
0729/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
65.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0730/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
66.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na spolufinancování projektů podpořených z MŽP v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3086)
Resolution Number
0731/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
67.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0732/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
68.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, o výměře 29,0 m², k.°ú. Vršovice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci fasády a výkopu pro drenáž
Resolution Number
0733/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
69.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 503 v bytovém domě č. p. 982, Elektrárenská č. o. 3, k.°ú.°Michle, Praha 10
Resolution Number
0734/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
70.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v domě č. p. 351, Rybalkova č. o. 31, k. ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0735/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
71.
Proceeding
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 0664/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022
Resolution Number
0736/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
72.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků
Resolution Number
0737/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
73.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v°ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení
Resolution Number
0738/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
74.
Proceeding
k návrhu na vykoupení části pozemku parc. č. 1649/2 a pozemků parc. č. 1649/11, 1649/35, 1649/51, 1671/1, 1671/2 v k. ú. Vršovice z vlastnictví společnosti Alkafrem, s.°r.°o.
Resolution Number
0739/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
75.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla až do 28. 2. 2023
Resolution Number
0740/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
76.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 455 ze°dne 7. 6. 2022 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno
Resolution Number
0741/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
19. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 29. 9. 2022 16:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...