37. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

37. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0702/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0702/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ se společností Auböck, s. r. o., IČO 260 89 785 se sídlem Poříčí°247, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
37. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0702/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...