35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“

35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0700/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0700/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/00933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ se sdružením GEOSAN + VISTORIA - MŠ Bajkalská, ve kterém je vedoucím společníkem společnost GEOSAN GROUP, a. s., IČO 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín a společníkem společnost VISTORIA CZ, a.°s., IČO 251 10 977 se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0700/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...