16. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

16. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 23. 8. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065)
Resolution Number
0582/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053)
Resolution Number
0583/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl.°m.°Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO°3059)
Resolution Number
0584/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o.
Resolution Number
0585/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022
Resolution Number
0586/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o.
Resolution Number
0587/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0588/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Resolution Number
0589/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0590/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0593/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0594/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení 38. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce
Resolution Number
0595/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Resolution Number
0596/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 38
Resolution Number
0597/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Švehlova 2900/12
Resolution Number
0598/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13
Resolution Number
0599/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce
Resolution Number
0600/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru
Resolution Number
0601/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na zvýšení nájemného za užívání nemovitosti Holandská 669/1
Resolution Number
0602/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0603/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021
Resolution Number
0604/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0605/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 (CSOP)
Resolution Number
0606/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023
Resolution Number
0607/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0608/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora
Resolution Number
0609/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0610/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0611/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0612/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0613/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0614/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“
Resolution Number
0615/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“
Resolution Number
0616/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Resolution Number
0617/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022
Resolution Number
0618/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0619/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022
Resolution Number
0620/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel“ ve°zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0621/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10"
Resolution Number
0622/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá s.r.o. na území MČ Praha 10
Resolution Number
0623/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady
Resolution Number
0624/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace
Resolution Number
0625/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
45.
Proceeding
Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023
Resolution Number
0626/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0627/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021
Resolution Number
0628/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
48.
Proceeding
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022
Resolution Number
0629/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
49.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8031) - vratky
Resolution Number
0630/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Resolution Number
0631/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
51.
Proceeding
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022
Resolution Number
0632/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
52.
Proceeding
k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021
Resolution Number
0633/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
53.
Proceeding
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021
Resolution Number
0634/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
54.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0635/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
55.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0636/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
56.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8025 a RO 8026)
Resolution Number
0637/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
57.
Proceeding
k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0638/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
58.
Proceeding
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Resolution Number
0639/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
59.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu
Resolution Number
0640/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
60.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a°městských částí na období do roku 2025
Resolution Number
0641/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
61.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče -°Dětských skupin
Resolution Number
0642/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
62.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0643/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
63.
Proceeding
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Resolution Number
0644/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
16. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 23. 8. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...