16. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 8. 2022 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065)
Číslo usnesení
0582/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053)
Číslo usnesení
0583/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl.°m.°Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO°3059)
Číslo usnesení
0584/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o.
Číslo usnesení
0585/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022
Číslo usnesení
0586/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o.
Číslo usnesení
0587/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0588/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Číslo usnesení
0589/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0590/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0593/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Číslo usnesení
0594/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na vyhlášení 38. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce
Číslo usnesení
0595/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Číslo usnesení
0596/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 38
Číslo usnesení
0597/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Švehlova 2900/12
Číslo usnesení
0598/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13
Číslo usnesení
0599/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce
Číslo usnesení
0600/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru
Číslo usnesení
0601/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na zvýšení nájemného za užívání nemovitosti Holandská 669/1
Číslo usnesení
0602/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Číslo usnesení
0603/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021
Číslo usnesení
0604/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0605/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výprose č. 2014/OMP/1879 (CSOP)
Číslo usnesení
0606/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023
Číslo usnesení
0607/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Číslo usnesení
0608/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora
Číslo usnesení
0609/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0610/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0611/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0612/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0613/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Číslo usnesení
0614/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“
Číslo usnesení
0615/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“
Číslo usnesení
0616/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Číslo usnesení
0617/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022
Číslo usnesení
0618/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0619/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022
Číslo usnesení
0620/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel“ ve°zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0621/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10"
Číslo usnesení
0622/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na souhlas se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá s.r.o. na území MČ Praha 10
Číslo usnesení
0623/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady
Číslo usnesení
0624/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0625/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
45.
Jednání
Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023
Číslo usnesení
0626/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
46.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0627/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
47.
Jednání
k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021
Číslo usnesení
0628/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
48.
Jednání
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
0629/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
49.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8031) - vratky
Číslo usnesení
0630/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
50.
Jednání
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Číslo usnesení
0631/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
51.
Jednání
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022
Číslo usnesení
0632/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
52.
Jednání
k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021
Číslo usnesení
0633/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
53.
Jednání
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2021
Číslo usnesení
0634/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
54.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0635/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
55.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0636/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
56.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8025 a RO 8026)
Číslo usnesení
0637/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
57.
Jednání
k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0638/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
58.
Jednání
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Číslo usnesení
0639/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
59.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu
Číslo usnesení
0640/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
60.
Jednání
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a°městských částí na období do roku 2025
Číslo usnesení
0641/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
61.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče -°Dětských skupin
Číslo usnesení
0642/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
62.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0643/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
63.
Jednání
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Číslo usnesení
0644/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
16. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 8. 2022 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...