19. k návrhu na vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce

19. k návrhu na vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0600/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0600/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek včetně příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích a společných částech domu, formou elektronické aukce, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. podmínky 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

  0

 3. zajištění elektronické aukce v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38

  0

 

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení úplnosti nabídek předložených v rámci 13. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola výběrového řízení, tj. elektronické aukce k jednotlivým volným nebytovým jednotkám dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 3 předloženého materiálu)

   

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit zveřejnění soutěžních podmínek výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 05.09.2022

  0

 2. ve spolupráci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, organizačně zajistit průběh výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě MČ Praha 10 návrh na prodej volných nebytových jednotek vítězným uchazečům

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 13.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...