39. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022

39. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0620/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0620/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274  na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ se společností EL-EX, spol. s r. o., IČO 416 91 121, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
39. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE - VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0620/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...