31. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0612/RMČ/2022
Předkladatel: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0612/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., v maximální výši 1 190 000 Kč, na rekonstrukci 2 bytů zvláštního určení v°Domě spokojeného žití Sámova, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením CSOP v Praze°10, p. o., s termínem realizace do 31. 12. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, informaci o schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic, dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
31. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0612/RMČ/2022
Předkladatel: Kočí Michal, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...