41. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0622/RMČ/2022
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0622/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10" Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10", dle části III.°předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.08.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
41. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0347 na akci "Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0622/RMČ/2022
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...