37. k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0618/RMČ/2022
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0618/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083°-°Správa°majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

 

II. ukládá

  1. provést změnu v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.08.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
37. k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku a do odvětví 0021 - Životní prostředí pro rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0618/RMČ/2022
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...