21. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

21. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 29. 6. 2023 9:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0441/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“
Resolution Number
0442/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Resolution Number
0443/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI, ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10“
Resolution Number
0444/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“
Resolution Number
0445/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“
Resolution Number
0446/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN
Resolution Number
0447/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057731.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0448/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0449/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0450/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10“
Resolution Number
0451/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0452/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0453/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Resolution Number
0454/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 13 v bytovém domě č. p. 1280, Na Hroudě č. o. 1, k. ú. Vršovice, Praha°10
Resolution Number
0455/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0456/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0457/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v°bytě č. 13 v domě č. p. 81, ulice Za Poštou č. o. 15, k. ú. Strašnice, Praha 10
Resolution Number
0458/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“
Resolution Number
0459/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024
Resolution Number
0460/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°-°Správa majetku (1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí
Resolution Number
0461/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“
Resolution Number
0462/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“
Resolution Number
0463/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Resolution Number
0464/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045)
Resolution Number
0465/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství
Resolution Number
0466/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace
Resolution Number
0467/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách°1980/31, příspěvková organizace
Resolution Number
0468/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace
Resolution Number
0469/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku
Resolution Number
0470/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Den sportu a zdraví“
Resolution Number
0471/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Parkour day“
Resolution Number
0472/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii
Resolution Number
0473/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a°projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022
Resolution Number
0474/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023
Resolution Number
0475/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0476/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru občanskosprávního (OOS) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0477/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“
Resolution Number
0478/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“
Resolution Number
0479/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika
Resolution Number
0480/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika
Resolution Number
0481/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce 2022
Resolution Number
0482/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0483/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s.°r.°o.
Resolution Number
0484/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“
Resolution Number
0485/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
21. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 29. 6. 2023 9:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...