5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0445/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0445/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Technik Stav LTE,°s.°r.°o., IČO 036 08 361, Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. 1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uveřejnění Rozhodnutí o°výběru dodavatele Technik Stav LTE, s. r. o., IČO 036 08 361, Berlínská 1491/9, 102°00°Praha°10

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ s dodavatelem Technik Stav LTE, s. r. o., IČO 036 08 361, Berlínská 1491/9, 102 00 Praha°10, schválené tímto usnesením

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 21.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0445/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...