20. k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024

20. k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0460/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0460/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zařazení nových projektů a aktualizaci stávajících do Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zaslat aktualizované projektové karty a°karty nově zařazovaných projektů a záměrů na OCP MHMP schválené dle°bodu°I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

    Termín plnění: 14.07.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0460/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...