10. k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“

10. k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0450/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0450/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/00933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ se sdružením GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská, ve kterém je vedoucím společníkem společnost GEOSAN GROUP,°a.°s., IČO°281°69°522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín a společníkem společnost VISTORIA CZ,°a.°s., IČO°251°10°977 se sídlem Revoluční 767/25, 110°00°Praha°1, dle důvodové zprávy a°částí°III.°-°XIV. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo, schválený dle bodu°I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 17.07.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...