43. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

43. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0483/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0483/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele TZB Kladno,°s.°r.°o., se°sídlem Třebízského°466, Švermov, 273°09°Kladno, IČO°284°28 161, dle°důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I.1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č.°2 předloženého materiálu, a°to°po°splnění povinností zadavatele dle°zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které°jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uveřejnění Rozhodnutí o°výběru dodavatele TZB Kladno,°s.°r.°o., se sídlem Třebízského°466, Švermov, 273°09°Kladno, IČO°284 28 161

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na°realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a°ZTI v ZŠ Kodaňská“ s°dodavatelem TZB Kladno,°s. r. o., se°sídlem Třebízského°466, Švermov, 273°09 Kladno, IČO°284°28 161, dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 24.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
43. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0483/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...