15. schůze Rady městské části Praha 10

15. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 18. 5. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 3268 a 3269 v°k.°ú. Vinohrady - FTMO RE, s. r. o.
Resolution Number
0299/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2310/9 v°k.°ú. Záběhlice
Resolution Number
0300/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k informaci o nabídce převodu nepotřebných pozemků z ÚZSVM
Resolution Number
0301/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - revitalizace bytového domu Hostýnská 2046 - 2048, Praha 10, Strašnice - zateplení obvodového pláště a rozšíření lodžií
Resolution Number
0302/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí ohledně uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) týkající se práva umístění, užívání a provozu technologického zařízení - kotelny
Resolution Number
0303/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek v domě Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, kde proběhla privatizace bytového fondu a°na°schválení výpovědí ze smluv o nájmu nebytových prostor
Resolution Number
0304/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s°využitím spořícího účtu u České spořitelny, a. s.
Resolution Number
0305/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., za rok 2022
Resolution Number
0306/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2022
Resolution Number
0307/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2022
Resolution Number
0308/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu k prodloužení termínu realizace čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 0532/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022
Resolution Number
0309/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO°3016)
Resolution Number
0310/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024
Resolution Number
0311/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 na akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0312/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0313/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení 40. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce
Resolution Number
0314/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu a rozšíření škvárového hospodářství“, na pozemcích v°k.°ú. Malešice a Štěrboholy, dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na°životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Resolution Number
0315/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“
Resolution Number
0316/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody v rámci revitalizace parku Na Solidaritě - severní část
Resolution Number
0317/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce cykloboxů
Resolution Number
0318/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Resolution Number
0319/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3014)
Resolution Number
0320/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace
Resolution Number
0321/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na jmenování ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace
Resolution Number
0322/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8013)
Resolution Number
0323/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a°sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2027) určené na výkon sociální práce
Resolution Number
0324/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3015) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Resolution Number
0325/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0326/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na schválení žádosti o podnájem v nebytovém prostoru
Resolution Number
0327/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby (demontáž a instalace bezodtokové žumpy) na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, obec Praha
Resolution Number
0328/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1412/7 - zahrada o výměře 858 m2 v k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0329/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 12,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Resolution Number
0330/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty
Resolution Number
0331/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku
Resolution Number
0332/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749
Resolution Number
0333/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 40.
Resolution Number
0334/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností Fotbalová asociace České republiky
Resolution Number
0335/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 a návrh na schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o°poskytnutí dotace vítězům soutěže „ Zásobník projektů- partnerství pro Prahu 10“ v°roce 2023
Resolution Number
0336/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°2. 2. 2023 do 20. 3. 2023)
Resolution Number
0337/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
15. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 18. 5. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...