6. k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek v domě Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, kde proběhla privatizace bytového fondu a°na°schválení výpovědí ze smluv o nájmu nebytových prostor

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0304/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0304/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek v domě Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, kde proběhla privatizace bytového fondu a na schválení výpovědí ze smluv o nájmu nebytových prostor Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh  záměru prodeje volných nebytových jednotek č. 444/13, 444/15 a 444/16 včetně podílu na společných částech domu, zastavěném pozemku a pozemku funkčně souvisejícím, náleží-li k nebytovým jednotkám, v domě Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, ve kterém proběhla privatizace bytového fondu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. výpovědi ze smluv o nájmu nebytových prostor dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého  materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit zveřejnění záměru prodeje volných nebytových jednotek schváleného v bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha°10

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.10.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat výpovědi dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
6. k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek v domě Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, kde proběhla privatizace bytového fondu a°na°schválení výpovědí ze smluv o nájmu nebytových prostor
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0304/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...