30. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby (demontáž a instalace bezodtokové žumpy) na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, obec Praha

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0328/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0328/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby (demontáž a instalace bezodtokové žumpy) na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o provedení stavby s vlastníky nemovitosti, rodinného domu č. n. 213, parc. č. 2308/30, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem demontáže a následné instalace bezodtokové žumpy na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, obec Praha, dle°přílohy č. 7 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucími OMP, podepsat Smlouvu o provedení stavby, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.06.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
30. k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby (demontáž a instalace bezodtokové žumpy) na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, obec Praha
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0328/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (9)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...