34. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0332/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0332/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, s paní Kristinou SLABOU, IČO 007 69 886, se sídlem Javorová 315,  252 50, Vestec, dle přílohy č. 4  a důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc.°č.°852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, s paní Kristinou SLABOU, IČO 007 69 886, se sídlem Javorová 315, 252 50, Vestec, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
34. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, o výměře 4,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0332/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...