14. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 na akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0312/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0312/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 na akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 na akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ se Společností ZŠ Strašnice "OHLA ŽS & SYNER", ve°kterém je vedoucím společníkem společnost OHLA ŽS, a. s., IČO 463 42 796, se°sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno a společníkem SYNER, s. r. o., IČO°482°92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460°01°Liberec, dle důvodové zprávy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...