25. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8013)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0323/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0323/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8013) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8013) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
25. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8013)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0323/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...