33. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0331/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0331/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha s panem Jaroslavem Krásou, nar. 31. 8. 1986, bytem Nad Lomnicí 1104, 388°01,°Blatná, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc.°č.°3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha s panem Jaroslavem Krásou, nar. 31. 8. 1986, bytem Nad Lomnicí 1104, 388 01, Blatná, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 16.06.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
33. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3046/1, o výměře 2,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem zpřístupnění vodovodní šachty
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0331/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...