3. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k informaci o nabídce převodu nepotřebných pozemků z ÚZSVM

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0301/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0301/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k informaci o nabídce převodu nepotřebných pozemků z ÚZSVM Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. souhlasí

 1. s nabytím pozemků do vlastnictví HMP s následným svěřením do správy MČ Praha 10 dle°přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

III. doporučuje

 1. HOM MHMP nabytí pozemků do vlastnictví HMP dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 

IV. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o°stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu II. a III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 19.05.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
3. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k informaci o nabídce převodu nepotřebných pozemků z ÚZSVM
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0301/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...