26. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a°sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2027) určené na výkon sociální práce

26. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a°sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2027) určené na výkon sociální práce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0324/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0324/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2027) určené na výkon sociální práce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a°sociálních věcí  (RO 2027), v odvětví 0091 - Vnitřní správa, určené na výkon sociální práce pro rok 2023, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést změnu rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
26. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a°sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2027) určené na výkon sociální práce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0324/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...