32. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 12,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0330/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0330/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 12,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 12,0°m2, k.°ú. Malešice, obec Praha, se společností KAISHA, s. r. o., IČO 043 32 962, se°sídlem Hostýnská 520/14, Malešice, 108 00 Praha 10, za účelem provozování restaurační předzahrádky, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc.°č.°806/489, o celkové výměře 12,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, se°společností KAISHA, s. r. o., IČO 043 32 962, se sídlem Hostýnská 520/14, Malešice, 108°00°Praha°10, za účelem provozování restaurační předzahrádky, dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 05.06.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
32. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 12,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0330/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...