12. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

12. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 4. 2023 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Resolution Number
0226/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.)
Resolution Number
0227/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na dovyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)
Resolution Number
0228/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k projednání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o°výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku
Resolution Number
0229/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k informaci o úpravě ceníků pobytových a terénních sociálních služeb poskytovaných Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0230/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na úpravu ceníku služeb poskytovaných ve Středisku služeb pro děti a rodiče Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. - dětské skupiny
Resolution Number
0231/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023
Resolution Number
0232/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0233/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., k 31. 12. 2022
Resolution Number
0234/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°31. 12. 2022
Resolution Number
0235/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z°rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023 - Správa majetku (RO 3013)
Resolution Number
0236/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v°rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO°3011)
Resolution Number
0237/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0238/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0239/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0240/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0241/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace
Resolution Number
0242/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0243/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0031 - Doprava (RO 3013) na rok 2023
Resolution Number
0244/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Resolution Number
0245/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Resolution Number
0246/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2014)
Resolution Number
0247/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2016)
Resolution Number
0248/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3013)
Resolution Number
0249/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
návrh na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013)
Resolution Number
0250/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Resolution Number
0251/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0252/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 mateřských škol zřízených MČ Praha°10
Resolution Number
0253/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům
Resolution Number
0254/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“
Resolution Number
0255/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Květinový bál“
Resolution Number
0256/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Letní scéna Prahy 10“
Resolution Number
0257/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8010)
Resolution Number
0258/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0259/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 3.-4. dubna 2023
Resolution Number
0260/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0261/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0262/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek
Resolution Number
0263/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů
Resolution Number
0264/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí
Resolution Number
0265/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
12. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 4. 2023 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...