12. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 20. 4. 2023 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
0226/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.)
Číslo usnesení
0227/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na dovyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)
Číslo usnesení
0228/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k projednání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o°výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku
Číslo usnesení
0229/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k informaci o úpravě ceníků pobytových a terénních sociálních služeb poskytovaných Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0230/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na úpravu ceníku služeb poskytovaných ve Středisku služeb pro děti a rodiče Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. - dětské skupiny
Číslo usnesení
0231/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023
Číslo usnesení
0232/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0233/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., k 31. 12. 2022
Číslo usnesení
0234/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°31. 12. 2022
Číslo usnesení
0235/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z°rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023 - Správa majetku (RO 3013)
Číslo usnesení
0236/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v°rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO°3011)
Číslo usnesení
0237/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Číslo usnesení
0238/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Číslo usnesení
0239/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0240/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0241/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace
Číslo usnesení
0242/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0243/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0031 - Doprava (RO 3013) na rok 2023
Číslo usnesení
0244/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0245/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0246/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2014)
Číslo usnesení
0247/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2016)
Číslo usnesení
0248/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3013)
Číslo usnesení
0249/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
návrh na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013)
Číslo usnesení
0250/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0251/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0252/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 mateřských škol zřízených MČ Praha°10
Číslo usnesení
0253/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům
Číslo usnesení
0254/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“
Číslo usnesení
0255/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Květinový bál“
Číslo usnesení
0256/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Letní scéna Prahy 10“
Číslo usnesení
0257/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8010)
Číslo usnesení
0258/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0259/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 3.-4. dubna 2023
Číslo usnesení
0260/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo usnesení
0261/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0262/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek
Číslo usnesení
0263/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů
Číslo usnesení
0264/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí
Číslo usnesení
0265/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
12. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 20. 4. 2023 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...