35. k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 3.-4. dubna 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0260/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0260/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo ve dnech 3.-4. dubna 2023 Rada městské části Praha 10

I. ukládá

 1. k usnesení 3/4/2023, úkol 1.1.

  Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést změnu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2 materiálu předloženého ZMČ

   

  Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 2. k usnesení 3/5/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření Dohody o vzájemné spolupráci dle bodu I. a) usnesení ZMČ č. 3/5/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 3. k usnesení 3/6/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o°poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu č. 2021/OMP/1650 ze°dne 23. 3. 2022, dle bodu II. b) usnesení ZMČ č. 3/6/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 4. k usnesení 3/6/2023, úkol 1.2.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu, dle bodu II. c) usnesení ZMČ č. 3/6/2023 

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 5. k usnesení 3/7/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 3/7/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 6. k usnesení 3/8/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit podepsání kupní smlouvy s°představenstvem Bytového družstva Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, dle bodu I.°usnesení ZMČ č. 3/8/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 7. k usnesení 3/9/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit vyhotovení a podepsání kupní smlouvy na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha, dle bodu I.°usnesení ZMČ č. 3/9/2023 

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 8. k usnesení 3/11/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit vyhotovení a podepsání kupní smlouvy na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha, dle bodu I.°usnesení ZMČ č. 3/11/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 9. k usnesení 3/12/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2165 pro k. ú. Michle, obec Praha, o usnesení ZMČ č. 3/12/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 06.05.2023

  0

 10. k usnesení 3/13/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5604 pro k. ú. Michle, obec Praha, o°usnesení ZMČ č. 3/13/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 27.04.2023

  0

 11. k usnesení 3/15/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b). usnesení ZMČ č. 3/15/2023 a zajistit jejich uzavření s kupujícími 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 12. k usnesení 3/16/2023, úkol 1.1.

  Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit vypracování a uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle°bodu I. usnesení ZMČ č. 3/16/2023, včetně dodatků ke smlouvám

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 13. k usnesení 3/17/2023, úkol 1.1.

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851, schváleného dle bodu I.°usnesení ZMČ č. 3/17/2023 

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 12.05.2023

  0

 14. k usnesení 3/18/2023, úkol 1.1.

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v°rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s°uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. 6) usnesení ZMČ č.°3/18/2023

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 15.06.2023

  0

 15. k usnesení 3/24/2023, úkol 1.1.

  JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 16. k usnesení 3/5/2023, úkol 1.2.

  Bc. Jakubovi Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 3/5/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
35. k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 3.-4. dubna 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0260/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...