1. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0226/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0226/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Rada městské části Praha 10

I. požaduje

 1. posouzení záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  0

 

II. nesouhlasí

 1. se záměrem „Areál Na Homoli, Praha 10“

  0

 

III. schvaluje

 1. text dopisu s vyjádřením MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

IV. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat Odbor ochrany prostředí MHMP o stanovisku MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha°10“ pro°účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu bodu I. a II., ve znění dle°bodu III.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Areál Na Homoli, Praha 10“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0226/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...