36. k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0261/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0261/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/00933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ se sdružením GEOSAN + VISTORIA - MŠ Bajkalská, ve kterém je vedoucím společníkem společnost GEOSAN GROUP, a. s., IČO 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín a společníkem společnost VISTORIA°CZ,°a.°s., IČO 251 10 977 se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, dle°důvodové zprávy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 28.04.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
36. k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0261/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...