4. k projednání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o°výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0229/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0229/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k projednání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o výměře 2,0 m2, k.°ú. Záběhlice, obec Praha, s panem Karlem Pavlišínem, IČO 624 31 111, se sídlem Na°bojišti 1516/16, Praha 2, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, dle°přílohy č. 4 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, s panem Karlem Pavlišínem, IČO 624 31 111, se sídlem Na bojišti 1516/16, Praha 2, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
4. k projednání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/123, o°výměře 2,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem umístění a provozování prodejního stánku
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0229/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...