28. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 5. 10. 2023 10:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na schválení podnětu na aktualizaci změny ÚP SÚ HMP č. Z2951 v k. ú. Malešice, pozemky parc. č. 890/2, 890/4, 890/5, 890/10, 890/23, 890/32, 889/1, 889/2, 883/3, 883/4, 890/64, 890/65, 890/66
Číslo usnesení
0665/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k čistopisu Krajinářské studie Trojmezí
Číslo usnesení
0666/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2024
Číslo usnesení
0667/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3007/1, zahrádka 142 a°zahrádka 143, z důvodu změny nájemce
Číslo usnesení
0668/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0669/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024
Číslo usnesení
0670/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0671/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“ v°odvětví 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0672/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0673/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1
Číslo usnesení
0674/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s poskytnutím bytové náhrady
Číslo usnesení
0675/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3062)
Číslo usnesení
0676/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190°11 Praha 9, IČO 271 43 562
Číslo usnesení
0677/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297
Číslo usnesení
0678/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444
Číslo usnesení
0679/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádosti škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024
Číslo usnesení
0680/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091)
Číslo usnesení
0681/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 7006)
Číslo usnesení
0682/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III MČ P10 dle HMP (RO 2094)
Číslo usnesení
0683/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0684/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku
Číslo usnesení
0685/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0686/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0687/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k informaci o novém platovém výměru ředitelky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a ředitele základní školy zřizované MČ Praha 10
Číslo usnesení
0688/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na souhlas s vyplacením finanční odměny za koordinaci 3. ročníku projektu „Moje stopa ve škole“
Číslo usnesení
0689/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0690/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které°se°konalo ve dnech 25. - 26. 9. 2023
Číslo usnesení
0691/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1233 „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“
Číslo usnesení
0692/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
28. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 5. 10. 2023 10:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...