2. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k čistopisu Krajinářské studie Trojmezí

2. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k čistopisu Krajinářské studie Trojmezí

Suggestion Number:
Resolution Number: 0666/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0666/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k čistopisu Krajinářské studie Trojmezí Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s Krajinářskou studií Trojmezí, a to se záměrem definovat vizi postupné regenerace lokality přírodního charakteru celopražského významu při respektování krajinného rázu, nezastavitelnosti a neprůjezdnosti území

  0

 2. s umístěním biotopového koupaliště, jakožto jedné z klíčových aktivit v řešené lokalitě, při severním okraji řešeného území

  0

 

II. požaduje

 1. aby v budoucnu plánované stavby, které budou mít vliv na změny v řešeném území, a°to°i°stavby drobné, vč. rekreačních prvků, byly předem konzultovány a samostatně projednávány. Jedná se především o stavby typu občerstvení, výrobna cideru, koupací biotop, bikepark nebo vedení nových cest, atp.

  0

 

III. doporučuje

 1. část pozemků ponechat pro možnost samosběru plodů např. formou aleje s ovocnými stromy, bude-li to z hlediska majetkoprávního možné. Plochu budoucího bike parku je°možné dočasné využít jako klidové zelené prostranství s posezením v přírodě

  0

 

IV. upozorňuje

 1. že u projektů, které by měnily vodní režim v krajině, je třeba souhlasného stanoviska správce ZCHÚ Meandr Botiče, kterým je OCP MHMP

  0

 2. že v místech umisťování komunitních zahrad je třeba s dostatečným předstihem před realizací prověřit existenci vodního zdroje pro zalévání

   

   

  0

 

V. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat náměstka primátora HMP doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka o stanovisku MČ Praha 10 ve°smyslu bodů I., II., III. a IV. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 06.10.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k čistopisu Krajinářské studie Trojmezí
Suggestion Number:
Resolution Number: 0666/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...