1. k návrhu na schválení podnětu na aktualizaci změny ÚP SÚ HMP č. Z2951 v k. ú. Malešice, pozemky parc. č. 890/2, 890/4, 890/5, 890/10, 890/23, 890/32, 889/1, 889/2, 883/3, 883/4, 890/64, 890/65, 890/66

1. k návrhu na schválení podnětu na aktualizaci změny ÚP SÚ HMP č. Z2951 v k. ú. Malešice, pozemky parc. č. 890/2, 890/4, 890/5, 890/10, 890/23, 890/32, 889/1, 889/2, 883/3, 883/4, 890/64, 890/65, 890/66

Suggestion Number:
Resolution Number: 0665/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0665/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na schválení podnětu na aktualizaci změny ÚP SÚ HMP č. Z2951 v k. ú. Malešice, pozemky parc. č. 890/2, 890/4, 890/5, 890/10, 890/23, 890/32, 889/1, 889/2, 883/3, 883/4, 890/64, 890/65, 890/66 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s aktualizací podkladu pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z2951 na pozemcích parc. č. 890/2, 890/10, 890/32, 890/4, 890/5, 890/23, 889/1, 883/4, 883/3,889/2, 890/64, 890/65 a 890/66 v k. ú. Malešice, ve smyslu změny funkčního využití z plochy LR (lesní porost) na plochu OB (čistě obytné), případně SV (všeobecně smíšené), dále ZP (parky, historické zahrady a°hřbitovy), a ve smyslu změny kódu míry využití funkční plochy OB a SV, vše dle varianty č. 2 aktualizované podkladové studie

  0

 

II. požaduje

 1. konzultovat v průběhu zpracovávání a projednávání změny ÚP SÚ HMP podklady s KHA především z důvodu finalizace podoby propojky ploch veřejné zeleně (Malešický park a°Malešický les), stanovení rozsahu změny funkčního využití LR při severní hranici území a°celkového dořešení studie zástavby

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat ÚZR MHMP
  o stanovisku MČ Praha 10, na vědomí žadateli společnosti JRD Alfa, s. r. o, zastoupenou panem Michalem Mášou

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 13.10.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu na schválení podnětu na aktualizaci změny ÚP SÚ HMP č. Z2951 v k. ú. Malešice, pozemky parc. č. 890/2, 890/4, 890/5, 890/10, 890/23, 890/32, 889/1, 889/2, 883/3, 883/4, 890/64, 890/65, 890/66
Suggestion Number:
Resolution Number: 0665/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...