14. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 4. 5. 2023 9:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 752/16, 752/31, 752/61 v k. ú. Malešice - ÚZSVM
Číslo usnesení
0268/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k informaci o aktualizaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci
Číslo usnesení
0269/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Strašnice, pozemky parc. č. 1546/5, 1546/2
Číslo usnesení
0270/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0271/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0272/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. - polygon A
Číslo usnesení
0273/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00
Číslo usnesení
0274/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby skladového a°administrativního areálu umístěného na pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti ETC, spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K°Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00
Číslo usnesení
0275/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO
Číslo usnesení
0276/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023
Číslo usnesení
0277/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0278/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0279/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022
Číslo usnesení
0280/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Číslo usnesení
0281/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0282/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0283/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu
Číslo usnesení
0284/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“
Číslo usnesení
0285/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0286/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0287/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0288/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0289/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002)
Číslo usnesení
0290/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0291/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022, jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“
Číslo usnesení
0292/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Korzo Krymská“
Číslo usnesení
0293/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Den dětí“
Číslo usnesení
0294/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo usnesení
0295/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8012)
Číslo usnesení
0296/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
30.
Jednání
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022
Číslo usnesení
0297/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ Praha 10 č.°0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“
Číslo usnesení
0298/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
14. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 4. 5. 2023 9:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...