14. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

14. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 4. 5. 2023 9:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 752/16, 752/31, 752/61 v k. ú. Malešice - ÚZSVM
Resolution Number
0268/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k informaci o aktualizaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS) - lokalita Na Bohdalci
Resolution Number
0269/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Strašnice, pozemky parc. č. 1546/5, 1546/2
Resolution Number
0270/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1560/6, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0271/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Vybudování oploceného a°uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1625/1, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0272/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. - polygon A
Resolution Number
0273/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00
Resolution Number
0274/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby skladového a°administrativního areálu umístěného na pozemku č. p. 3020, k. ú. Michle, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti ETC, spol. s r. o., IČO 407 63 528, se sídlem K°Hrnčířům 253, Praha 4, 149 00
Resolution Number
0275/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Dohody o zániku věcného břemene (služebnosti) krytu CO
Resolution Number
0276/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023
Resolution Number
0277/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0278/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0279/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022
Resolution Number
0280/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Resolution Number
0281/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0282/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0283/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu
Resolution Number
0284/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“
Resolution Number
0285/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na ukončení smluvního vztahu na realizaci doplňkového úklidu veřejných prostranství zajišťovaného PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0286/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0287/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0288/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace
Resolution Number
0289/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002)
Resolution Number
0290/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0291/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022, jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“
Resolution Number
0292/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Korzo Krymská“
Resolution Number
0293/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Den dětí“
Resolution Number
0294/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Resolution Number
0295/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8012)
Resolution Number
0296/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
30.
Proceeding
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022
Resolution Number
0297/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ Praha 10 č.°0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“
Resolution Number
0298/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
14. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 4. 5. 2023 9:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...