11. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0278/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0278/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., v maximální výši 120 000 Kč, na pořízení dvou dobíjecích stanic pro°2°automobily pro pečovatelskou službu pořizované v rámci programu IROP dle°žádosti E.°Lexové, pověřené řízením CSOP v Praze 10, p. o., s termínem realizace 31.°1.°2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
11. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0278/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...