2. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

2. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 12. 1. 2023 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0018/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0019/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023
Resolution Number
0020/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028
Resolution Number
0021/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ a stanovení politika pro místní Agendu 21 a°Program Zdravé město
Resolution Number
0022/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc.°č. 2214/1 v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0023/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2173/1 a°parc.°č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice
Resolution Number
0024/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2200 v°k.°ú.°Záběhlice za pozemek parc. č. 2173/1 a část pozemku parc. č. 5863/1 v°k.°ú.°Záběhlice
Resolution Number
0025/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2023
Resolution Number
0026/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26.°4.°2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha°10, které se konalo dne 11. dubna 2022
Resolution Number
0027/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)
Resolution Number
0028/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce
Resolution Number
0029/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0030/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0031/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství
Resolution Number
0032/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10
Resolution Number
0033/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0034/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zapojením do projektu "Pomáháme s UNICEF" a s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu pro organizaci Školní jídelna, Praha°10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0035/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0036/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011
Resolution Number
0037/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0038/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
2. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 12. 1. 2023 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...