8. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2200 v°k.°ú.°Záběhlice za pozemek parc. č. 2173/1 a část pozemku parc. č. 5863/1 v°k.°ú.°Záběhlice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0025/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0025/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2200 v k. ú. Záběhlice za pozemek parc. č. 2173/1 a část pozemku parc. č. 5863/1 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu části pozemku parc. č. 2200 ve vlastnictví                         za pozemek parc. č. 2173/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše°v°k.°ú. Záběhlice

  0

 

II. nesouhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu části pozemku parc. č. 5863/1 ve vlastnictví hl.°m.°Prahy v k. ú. Záběhlice

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
8. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2200 v°k.°ú.°Záběhlice za pozemek parc. č. 2173/1 a část pozemku parc. č. 5863/1 v°k.°ú.°Záběhlice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0025/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...