7. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2173/1 a°parc.°č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0024/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0024/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2173/1 a parc. č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na pronájem pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. Záběhlice paní°        z  důvodu  souběžně  běžící  žádosti o směnu tohoto pozemku sp.°zn.°S-MHMP°1176581/2020

  0

 2. se záměrem hl. m. Prahy na pronájem pozemku parc. č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice, neboť se°na něm nachází veřejný uliční prostor

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
7. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2173/1 a°parc.°č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0024/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...