11. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0028/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0028/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se závěry zveřejněného oznámení vlivů na životní prostředí záměru „TT Olšanská - Habrová“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

  0

 

II. schvaluje

 1. připomínky MČ Praha 10 k závěrům zveřejněného oznámení vlivů na životní prostředí záměru „TT Olšanská - Habrová“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. text dopisu s vyjádřením MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP, písemně informovat Odbor ochrany prostředí MHMP o°stanovisku MČ Praha 10 k záměru „TT Olšanská - Habrová“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 12.01.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
11. k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0028/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...