20. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 5. 10. 2022 17:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl.°m. Prahy Z 3125/00
Číslo usnesení
0742/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v°k.°ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0743/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výmazu práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady
Číslo usnesení
0744/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu formou privatizace pozemku parc. č. 210/12 v k. ú. Strašnice do vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
0745/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0746/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění nosiče reklamního sdělení na části pozemku parc. č. 2776, k. ú. Strašnice, obec Praha
Číslo usnesení
0747/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10
Číslo usnesení
0748/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0749/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 1 v bytovém domě č. p. 1000, Karpatská č. o. 15, k. ú. Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0750/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.°2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská"
Číslo usnesení
0751/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě
Číslo usnesení
0752/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
12.
Jednání
Návrh na souhlas s ukončením smluvních vztahů mezi základní školou a obecně prospěšnou společností
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0753/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0754/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo usnesení
0755/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství 
Číslo usnesení
0756/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 515 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0757/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0758/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0759/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0760/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0761/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Číslo usnesení
0762/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0763/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor
Číslo usnesení
0764/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0765/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0766/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0767/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
20. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 5. 10. 2022 17:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...