20. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

20. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 5. 10. 2022 15:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl.°m. Prahy Z 3125/00
Resolution Number
0742/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v°k.°ú. Záběhlice
Resolution Number
0743/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výmazu práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady
Resolution Number
0744/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu formou privatizace pozemku parc. č. 210/12 v k. ú. Strašnice do vlastnictví hl. m. Prahy
Resolution Number
0745/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0746/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění nosiče reklamního sdělení na části pozemku parc. č. 2776, k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0747/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10
Resolution Number
0748/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0749/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 1 v bytovém domě č. p. 1000, Karpatská č. o. 15, k. ú. Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0750/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.°2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská"
Resolution Number
0751/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě
Resolution Number
0752/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0753/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
Resolution Number
0754/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádostí škol a městské části Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Resolution Number
0755/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství 
Resolution Number
0756/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 515 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0757/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10
Resolution Number
0758/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k informaci na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/16 a k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, oba v k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0759/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0760/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0761/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Resolution Number
0762/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0763/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor
Resolution Number
0764/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0765/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0766/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0767/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
20. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 5. 10. 2022 15:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...