16. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství 

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0756/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0756/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství  Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z°odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle°bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
16. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství 
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0756/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...