11. k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0752/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0752/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě uvedeného v příloze předloženého materiálu

  0

 2. uzavření Dodatku č. 1 ve znění schváleném dle bodu I. tohoto usnesení

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Bc. Janě Vinterové, vedoucí OŠK, zajistit zpracování Dodatku č. 1 dle bodu I.°1. tohoto usnesení pro jednotlivé školy, předložit Dodatek č. 1 k podpisu smluvním stranám a Dodatek č. 1 za městskou část Praha 10 podepsat

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
11. k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění škol v přírodě
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0752/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...