3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výmazu práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0744/RMČ/2022
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0744/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výmazu práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na výmaz práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně  informovat  odbor  hospodaření  s  majetkem  Magistrátu  hlavního  města  Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 18.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výmazu práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 3258 v k. ú. Vinohrady
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0744/RMČ/2022
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...