25. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0765/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0765/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Bratři Gallové & spol., s.°r.°o.,°se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9, IČO 246 64 197, dle°předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. 1. tohoto usnesení ve znění dle°přílohy°č. 5 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele Bratři Gallové & spol., s. r. o., se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9, IČO 246 64 197

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 07.10.2022

  0

 2. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ s dodavatelem Bratři Gallové & spol., s. r. o., se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198°00°Praha 9, IČO 246 64 197, schválené tímto usnesením (příloha č. 5 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 27.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
25. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0765/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.

Podkladové materiály (8)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...