2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v°k.°ú. Záběhlice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0743/RMČ/2022
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0743/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na prodej části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice ve°vymezeném rozsahu do vlastnictví společnosti Project Development, s. r. o., za účelem realizace protihlukových stěn

  0

 

II. doporučuje

 1. aby západní hranice požadované části pozemku navazovala na hranici mezi pozemky par.°č. 2587/1 a 2587/4 v k. ú. Záběhlice

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v°k.°ú. Záběhlice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0743/RMČ/2022
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...