8. k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0749/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0749/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést změnu v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 15.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
8. k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082, 0083 - Správa majetku
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0749/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...