10. k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.°2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská"

10. k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.°2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská"

Suggestion Number:
Resolution Number: 0751/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0751/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská" Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ se společností Auböck, s. r. o., IČO 260 89 785, se sídlem Poříčí°247, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, podepsat Dodatek č.°6 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 10.10.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
10. k návrhu na schválení navýšení ceny díla a uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č.°2021/OMP/1351 na akci " Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská"
Suggestion Number:
Resolution Number: 0751/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (8)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...