23. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

23. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 8. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na správu bytových a nebytových jednotek č. 2022/OBN/0153 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0531/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „SANACE ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI MŠ HRADEŠÍNSKÁ 1974/17, PRAHA 10“
Resolution Number
0532/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v odvětví 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0533/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0534/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057731.1000797, "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0535/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1135 k akci „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Nad Vodovodem 460/81 - Praha 10“
Resolution Number
0536/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1134, uzavřené se společností Technik Stav LTE,°s.°r.°o., se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, IČO°036°08°361, na akci " Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1.°NP a°2.°NP MŠ°Chmelová 2921/8, 106°00 Praha°10 - Záběhlice"
Resolution Number
0537/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1133 uzavřené se°společností ManuTOs,°s.°r.°o., se°sídlem Světova 249/14, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO°097°79°795 na akci " Změna dispozic užívání 1.°NP pavilonu A z MŠ na ZŠ , ZŠ°Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10 Strašnice"
Resolution Number
0538/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0539/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0459/RMČ/2023 ze dne 29. 6. 2023
Resolution Number
0540/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace
Resolution Number
0541/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2061)
Resolution Number
0542/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2062)
Resolution Number
0543/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2064)
Resolution Number
0544/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výroba a montáž polic do regálů v objektu Vinice Business Centre – Vinice II, Vinohradská 3218/169, Praha 10“
Resolution Number
0545/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na schválení 4. vydání "Zásad pro nakládání s pohledávkami MČ a jejich evidence" (QI 61-01-02)
Resolution Number
0546/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0063 – Projekty MČ Praha 10 (RO 3033) na rok 2023 – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Resolution Number
0547/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Resolution Number
0548/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3034/1 o výměře 13,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem umístění zařízení staveniště a z této plochy 5,0 m2 výkop
Resolution Number
0549/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2809/45, 2244/246, k. ú. Strašnice a parc. č. 1885/9, 1873/86, k. ú. Vršovice, obec Praha, o celkové výměře 7,8 m2, za účelem umístění sběrných kontejnerů
Resolution Number
0550/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1277 na provádění stavebních úprav v objektu Vinice II
Resolution Number
0552/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na navýšení kapacity mateřské školy zřízené MČ Praha 10
Resolution Number
0553/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021- Životní prostředí
Resolution Number
0554/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p.°o., Oblouková 837/7, Praha°10“
Resolution Number
0555/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
23. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 8. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...