9. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“

9. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0655/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0655/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“ se společností Technik°Stav LTE, s. r. o., IČO 036 08 361,  se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 Hostivař, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 09.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
9. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0655/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...