3. k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0340/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0340/RMČ/2023
ze dne 25.05.2023
k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o průběhu výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek dle°důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. souhlasí

 1. s vyhodnocením výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. s návrhem na prodej pronajatých nebytových jednotek na základě výběrového řízení na°prodej pronajatých nebytových jednotek, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na°společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části XVI. předloženého materiálu

  0

 

III. pověřuje

 1. Ing. Peka, S.E., 1. místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na°vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek 

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...