10. k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s°výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

10. k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s°výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

Suggestion Number:
Resolution Number: 0790/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0790/RMČ/2022
ze dne 01.11.2022
k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. předložený materiál, včetně jeho příloh, s návrhem na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a s návrhem na nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc

    0

  2. návrh usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. pověřuje

  1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, předložit návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost spolu s návrhem na nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozujicí jinou samostatnou výdělečnou činnost poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
10. k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s°výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Suggestion Number:
Resolution Number: 0790/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...